Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Trudnych Małżeństw SYCHAR

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR powstała jako dzieło małżonków sakramental­nych, którzy w obliczu kryzysu ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości, wierności i w zo­bowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej.

Historia powstania

Wspólnota powstała w 2003 roku u księży pallotynów w Warszawie. Duszpasterzem wspólnoty i jej współzałożycielem jest ks. Jan Pałyga SAC. Założyli ją małżonkowie sakramentalni, których małżeństwa, patrząc po ludzku, rozpadły się, a mimo to oni sami postanowili wytrwać w wierności przysiędze małżeńskiej złożonej przed Bogiem na dobre i na złe. W Kościele katolickim, w którym za­wierali swój sakrament małżeństwa, szukają wsparcia i pomocy. Pragną bowiem, mimo rozłąki czy opuszczenia, trwać w swoich małżeństwach. Te pragnienia stały się zaczynem do powstania Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.

W 2007 roku powołane zostało Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR (www.stowarzyszenie.sychar.org), którego członkowie w większości złożyli akt zaangażowania apostolskiego w dzieło Świętego Wincentego Pallottiego, jakim jest Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK). Zaangażowanie to wiąże się z realizacją charyzmatu założyciela Zjednoczenia, na który składa się ożywianie wiary, budzenie świadomo­ści powołania do apostolstwa, rozpalanie miłości wśród ludzi. Stowarzyszenie powstało jako dzieło Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR i dobro tej Wspólnoty jest dla Stowarzyszenia zasadniczym celem w jego działaniach. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim wspomaganie Ognisk Wiernej Miłości Małżeńskiej, rekolekcji, internetowego Forum Pomocy, promowanie warsztatów 12 krokowych dla chrześcijan oraz Ruchu Wiernych Serc.

Charyzmat Wspólnoty

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Je­zusem Chrystusem Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziej­nej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy Sakramentu oznacza, że nawet jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo sakra­mentalne przymierze małżonków z Bogiem trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament Małżeństwa jest darem Boga, który daje małżon­kom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji. Wspólnota Trud­nych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej wskazującą drogę świętości.

Dlaczego „SYCHAR"?

Motywem przewodnim dla naszej Wspólnoty stały się słowa Pana Jezusa wypowie­dziane do Samarytanki przy studni Jakuba opodal miejscowości Sychar: Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam stanie się w nim, źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu" (Jan 5,14) Pan Jezus wyniósł małżeństwo do godności sakramentu, w którym małżonkowie zostali umocnieni i uświęceni do przyjęcia obowiązków i godności swego stanu. Ten sa­krament jest źródłem życiodajnej i uzdrowieńczej mocy, z którego mogą i powinni czer­pać wszyscy małżonkowie. Zwłaszcza zaś ci, którzy przeżywają trudności czy osobiste dramaty. Wierzymy bowiem, iż każde trudne sakramentalne małżeństwo ma szansę być uzdrowione dzięki łaskom wypływającym z mocy sakramentu. W tym zdaniu streszcza się charyzmat naszej Wspólnoty. Sakrament Małżeństwa jest darem Boga, który daje mał­żonkom siłę odtwarzania więzi właściwie w każdej trudnej sytuacji, nawet tej po ludzku patrząc beznadziejnej. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Każdy, kto aktywnie współpracuje z Bogiem, może przyczynić się do uzdrowienia małżeńskiego związku. Miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazuje się mocniejsza od wszel­kiej słabości i kryzysów, przez jakie często przechodzą nasze rodziny. Dowodem na to są szczęśliwi małżonkowie już po kryzysach należący do naszej Wspólnoty, którzy dzieląc się swoim świadectwem uzdrowienia ich małżeństwa oraz działania łaski w ich życiu, dają równocześnie innym nadzieję. Nadzieję na to, że nawet w skrajnie trudnych sytuacjach: po zdradzie, odejściu czy nawet rozwodzie i gdy pojawia się dziecko pozamałżeńskie, jest możliwe odbudowanie małżeństwa. W sytuacji kryzysu małżeńskiego szczególnie ważne jest wsparcie ze strony otoczenia, które bardzo częstq nie widzi innego wyjścia z zaistniałej sytuacji i doradza rozwód. Człon­kowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR stanowczo sprzeciwiają się mentalności rozwodowej i są zwolennikami ratowania małżeństwa. Naszym celem jest niesienie po­mocy małżonkom przeżywającym kryzys na każdym jego etapie, także po rozwodzie i kie­dy ich współmałżonkowie uwikłani są w związki niesakramentalne. Członkowie wspólnoty pragną w różny sposób pomagać wszystkim małżonkom, którzy chcą wytrwać w wierno­ści, mimo że pojawiające się problemy wydają się często nie do udźwignięcia, np. zdrada, odejście współmałżonka i jego wejście w nowy związek.

Jak działa łaska Sakramentu Małżeństwa?

Otwarcie się przynajmniej jednego z małżonków na działanie łaski Sakramentu Mał­żeństwa rozpoczyna proces uzdrawiania małżeństwa. Pan Bóg uzdrawia najpierw samych małżonków. Zaprasza ich do powrotu do pierwotnej miłości*, która ich połączyła, do wy­pełniania zadania od Niego otrzymanego w Sakramencie Małżeństwa. Przyprowadza ich do Siebie, a potem łączy ponownie ze sobą. Tak działa łaska Sakramentu Małżeństwa.

Wierna miłość nie daje zgody na rozwód

Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramental­ne" (Katechizm Kościoła Katolickiego 2384). Jakie są najcięższe grzechy godzące w sakrament małżeństwa? Są to: cudzołóstwo; poli­gamia ponieważ jest przeciwna równej godności i miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wy­łączna; odrzucenie płodności, które pozbawia życie małżeńskie dziecka, najwspanialszego daru małżeństwa; rozwód, który sprzeciwia się nierozerwalności." (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 347). Miłość nigdy nie pomaga w złym! Właśnie dlatego Kościół w żadnej sytuacji nie pro­ponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno komukolwiek proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka. Niestety, nierzadko słyszy się wypo­wiedzi, że jeśli współmałżonek zdradził, odszedł i chce zawrzeć nowy cywilny związek, to strona porzucona, zgadzając się na rozwód, nie popełnia grzechu. Jedni argumentują, że mąż już cudzołoży i rozwód cywilny niewiele tutaj zmienia, a drudzy, że ustna czy pisem­na zgoda na zło (rozwód) w rzeczywistości duchowej nie musi nic zmieniać. Wiele osób nie bierze pod uwagę społecznych skutków rozwodów. Rozwód cywilny jako grzech zgor­szenia, niezależnie od motywacji rozwodzących się, sprzyja pladze rozwodów. Dlatego osoby dopuszczające rozwód ponoszą współodpowiedzialność za rozprzestrzeniające się zło. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2384 stawia sprawę jasno: Rozwód znie­waża przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne." Człowiek wia­ry, który chce być wierny Panu Jezusowi i chce Go naśladować, będzie tak jak.On -jedno­znaczny w myśleniu, mówieniu i działaniu. Zachowa spójność myśli, słów i czynów.

Separacja?

Rozwód nie jest jedynym sposobem zabezpieczenia przed ubóstwem i przemocą. Separacja małżonków z utrzymaniem węzła małżeńskiego może być uzasadniona w pewnych przypadkach przewidzianych przez prawo kanoniczne. Jeśli rozwód cywilny po­zostaje jedynym możliwym sposobem zabezpieczenia pewnych słusznych praw, opieki nad dziećmi czy obrony majątku, może być tolerowany, nie stanowiąc przewinienia moralnego." (Katechizm Kościoła Katolickiego 2383). Czasami słyszy się nieprawdziwy argument, że w wyjątkowych sytuacjach rozwód jest jedynym zabezpieczeniem przed ubóstwem, przemocą i innymi patologiami. Nie jest to prawdą, albowiem są inne instytucje prawne i podmioty, które dają nie gorszą niż roz­wód ochronę. W prawie polskim nie ma sytuacji, w których rozwód pozostaje jedy­nym możliwym sposobem zabezpieczenia opieki nad dziećmi lub obrony majątku. Istnieje wszak sądowe zniesienie współwłasności majątkowej, notarialne zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej znoszącej/ograniczającej wspólność majątkową, obowiązek ali­mentacyjny i w wyjątkowych sytuacjach instytucja separacji kościelna (rzadko wykorzy­stywana) i cywilna, która zabezpiecza prawa małżonków nie gorzej niż rozwód, a nawet w zakresie alimentacji separacja jest korzystniejsza. Opinia prawna na ten temat jest dostęp­na na stronie www.prawo.sychar.org. Są jeszcze organizacje pomocowe, wsparcie rodziny, przyjaciół, wspólnoty, ludzi dobrej woli, a w przypadku stosowania przemocy oprócz se­paracji jest jeszcze sąd i policja. Nie ma więc usprawiedliwienia dla rozwodów w małżeństwach sakramentalnych!

Dzieła wiernej miłości małżeńskiej

W ciągu lat istnienia Wspólnoty powstały różne jej dzieła, gdzie ta pomoc małżonkom będącym w kryzysie jest świadczona. Podstawą działalności Wspólnoty są spotkania małżonków w Ogniskach Sycharowskich tzw. Ogniskach Wiernej Miłości Małżeńskiej.

W 2004 roku powstała strona internetowa Wspólnoty (www.sychar.alleluja.pl i nowa jej wersja www.sychar.org), na której zamieszczamy dokumenty i materiały na temat Sakramentu Małżeństwa i rodziny, w tym dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II, świadectwa uzdrowień małżeństw, wartościowe nagrania, konferencje poświęcone małżeństwu i sprawom wiary oraz aktualności dotyczące Wspólnoty. Następnie w tym samym roku powstało internetowe

Forum Pomocy

Forum Pomocy (www.kryzys.org), gdzie oprócz wymiany doświadczeń i porad, również wspólnie się modlimy za nasze rodziny na Różańcu Świętym. Zawiązały się 4 Róże Żywego Różańca, których duchowym opiekunem i moderatorem jest jezuita ojciec Jerzy Karpiński SJ (opiekun duchowy Ogniska w Chicago). Dla przykładu w 2010 roku Forum Pomocy (www.kryzys.org) odwiedziło 42 610 niepowtarzalnych użytkowników, odnotowano 187 752 odwiedzin i 836 996 odsłon. Na koniec 2010 roku na Forum było zarejestrowanych 3212 użytkowników. Na Forum Pomocy zawiązała się również Grupa Zawierzenia Miłości (www.gzm.sychar.org). Dwa razy do roku wiosną i jesienią Wspólnota spotyka się na ogólnopolskich rekolekcjach (www.rekolekcje.sychar.org), zwykle organizowanych w różnych sanktuariach w Polsce. Na wiosnę gościliśmy w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. Pierwsze rekolekcje odbyły się w październiku 2006 roku w Sanktuarium Matki Bożej w Leśnio­wic Raz w roku w maju lub czerwcu organizowane są w Łagiewnikach rekolekcje dla opiekunów duchowych, moderatorów Forum Pomocy, liderów Ognisk, organizatorów rekolekcji i warsztatów 12 kroków dla chrześcijan „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia".

Wakacje ze wspólnotą SYCHAR

Latem organizujemy spotkania rekolekcyjno-wypoczynkowe dla małżonków 7 w kryzysie i ich dzieci pod hasłem „Wakacje ze wspólnotą SYCHAR". Ponadto niektóre ogniska organizują we własnym zakresie rekolekcje Sycharowskie; w tym roku w okresie wielkopostnym takie rekolekcje miały miejsce w Bydgoszczy, Rychwałdzie i Krakowie.

Ruch Wiernych Serc

W maju 2008 roku w oparciu o Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR, we współ­pracy z dwumiesięcznikiem „Miłujcie się", powstał Ruch Wiernych Serc (RWS www.rws. sychar.org), któremu patronuje Matka Boża Gidelska. RWS skupiony jest wokół czasopisma „Miłujcie się!" które przyjmuje zgłoszenia nowych osób, prowadzi Księgę Wiernych Serc oraz publikuje świadectwa i artykuły zachęcające do trwania w wierności i przezwyciężania kryzysów zgodnie z zamysłem Bożym. Charyzmatem Ruchu Wiernych Serc jest trwanie w Bogu, dążenie do przezwyciężenia kryzysu małżeńskiego wyłącznie w zgodzie z Biblią i nauką Kościoła oraz zachowanie wierności małżonkowi sakramentalnemu nawet w sytuacji jego odejścia i zdrady. Uczestnikami RWSu są małżonkowie, którzy świadomie weszli na drogę do świętości, czyli drogę do niebieskiego Jeruzalem. Co roku w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, w dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa, rozpoczynają się weekendowe rekolekcje dla uczestników Ruchu w Sanktuarium oo. Dominikanów w Gidlach.

Warsztaty 12 kroków ku pełni życia

W tym samym czasie również w maju 2008 roku powstało inne dzieło Wspólnoty: warsztaty realizowane w oparciu o program rozwoju duchowego i emocjonalne­go dla chrześcijan „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia" (www.12krokow.sychar. org). Warsztaty przeznaczone są dla każdej osoby pragnącej zmiany swego życia na lep­sze, a ich program jest z gruntu ewangelizacyjny, służący rozwojowi osobowemu człowie­ka ku pełni życia i szczęścia. Jest to bardzo wartościowe narzędzie umacniające poranio­nych małżonków, pozwalające poznać siebie i dążyć do większej dojrzałości duchowej i emocjonalnej. Program ten przedstawia zorientowaną biblijnie szkołę życia, pomagają­cą odzyskać równowagę i prowadzącą do psychicznego uzdrowienia i odnowionych rela­cji z Bogiem. Praca z programem „Wreszcie żyć" obejmuje: osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych oraz pracę w grupach, które spotykają się co tydzień. Obecnie warsztaty według tego programu prowadzone są w kilku Ogniskach Wspólnoty. Nie mniej owocne są internetowe warsztaty na Forum Pomocy. Są one prowadzone od 1,5 roku i obecnie biorą w nich udział 4 grupy uczestników. Swojego pisemnego błogosławieństwa dla naszej Wspólnoty i jej dzieł lub/i zezwolenia na działalność na terenie poszczególnych diecezji udzielili ks. kardynał Stanisław Dziwisz, ks. biskupi: ks. abp Henryk Hoser, ks. abp Sławoj Leszek Głodź, ks. bp Andrzej Czaja, bp Stefan Regmunt, ks. bp Piotr Libera.

Patronowie

Inspirację do realizacji tych wszystkich dzieł członkowie Wspólnoty czerpią z nauki Jana Pawła II. Szczególnie bliskie są nam jego słowa wypowiedziane podczas Mszy św. ka­nonizacyjnej księżnej Kingi w Starym Sączu 16 czerwca 1999 roku: „Święta Kinga uczy, że zarówno małżeństwo, jak i dziewictwo przeżywane w jedności z Chry­stusem może stać się drogą świętości. Ona staje dziś na straży tych wartości. Przypomina, że w żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może być podawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można re­zygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową."

Wierna miłość

„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia" (Ap 2,10). Wierna miłość liczy się z możliwością złamania przysięgi przez jednego z małżonków. Ale takie złamanie przysięgi przez jednego nie zwalnia z dochowania wierności drugiej strony poprzez życie w samotności i niewchodzenie w kolejne związki. Wierna miłość po zdradzie czy odejściu współmałżonka to miłość budowana na przebaczeniu i nieustannej gotowości do pojednania się z otwierającym się na Miłość współmałżonkiem. Nie ma ta­kiego grzechu czy kryzysu, z którego nie byłoby drogi powrotu. Każde trudne sakramen­talne małżeństwo ma szanse być uzdrowione. Zdarzają się odrodzenia małżeństw, w któ­rych małżonkowie sakramentalni powracają do siebie ze związków niesakramentalnych, w które się uwikłali, w których nawet dziecko zrodzone w niesakramentalnych związkach nie stanowi przeszkody do pojednania i odbudowania ich małżeńskiej jedności. Nawet w takich szczególnie trudnych przypadkach Bóg, który jest Miłością, wskazuje właściwe rozwiązanie.

Opracował Andrzej Szczepaniak