Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Rodzin OTWARTY UMYSŁ

Rodzin OTWARTY UMYSŁ

Stowarzyszenie Rodzin " Otwarty Umysł " w Rzeszowie powstało z inicjatywy rodzin osób po przebytych kryzysach psychicznych. Zostało zarejestrowane i otrzymało osobowość prawną w dniu 24 września 2003 roku, a od października 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie jest organizacją non - profit, nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się ze składek, darowizn, projektów: Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, PFRON, 1%.

Misją Stowarzyszenia Rodzin "Otwarty Umysł" jest wspieranie rodzin i niepełnosprawnych w chorobie (schizofrenii), rehabilitowanie społeczne oraz integrowanie ze społecznością lokalną.

Cele

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób chorych psychicznie, ich rodzin, opiekunów oraz osób wymagających wsparcia psychicznego. Wśród celów Stowarzyszenia znajdują się ponadto:

a) świadczenia różnorodnych form pomocy społecznej rodzinom i osobom chorującym psychicznie, pozostającym w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie ich szans życiowych

b) inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym zapewnienia opieki i ochrony prawnej

c) popularyzacji nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

d) promocji i ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza zdrowia psychicznego, organizacji działalności rehabilitacyjnej

e) działalności charytatywnej i na rzecz osób niepełnosprawnych

f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

h) upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury tradycji

i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

j) działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

k) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

l) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami

Zadania

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie:

a) prowadzi działalność informacyjno-edukacyjna dla osób chorych psychicznie, rodzin i całego społeczeństwa na temat chorób i zaburzeń psychicznych, ich leczenia i zapobiegania

b) współpracuje z psychiatryczną służbą zdrowia w kierunku rozwoju form pośrednich lecznictwa psychiatrycznego: oddziałów dziennych, zespołów hospitalizacji domowej, hosteli, klubów pacjentów psychiatrycznych, środków wsparcia społecznego, mieszkań chronionych, ośrodków rehabilitacji zawodowej

c) pomaga w uzyskaniu pracy oraz wpływa na właściwy stosunek zakładów pracy do zatrudnionych w nich osób z zaburzeniami psychicznymi

d) nawiązuje kontakty i współpracuje z władzami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, instytucjami religijnymi

e) przedstawia potrzeby Stowarzyszenia odpowiednim władzom i całemu społeczeństwu

f) upowszechnia idee, cele Stowarzyszenia poprzez korzystanie ze środków masowego przekazu

g) inicjuje prace badawcze i legislacyjne dotyczące warunków życia i bytu ludzi chorych psychicznie

h) organizuje turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i inne integrujące osoby niepełnosprawne

i) prowadzi punkt informacyjny i klub dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, oraz reprezentuje osoby niepełnosprawne w urzędach i sądach

j) wszelkie inne działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia.

Szczegółowe zasady i warunki realizacji celów określają regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia.

Siedziba

ul. Kraszewskiego 1,

35-016 Rzeszów,

tel./fax: 17 862 02 88

tel. kom.: 664 739 233; 664 739 232

KRS: 0000174442

Nr konta: 56 9162 0000 2001 0003 2913 0001

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Budujemy partnerską współpracę:

 

OSOBA CHORUJĄCA - TERAPEUCI - RODZINA

 

więcej: http://www.otwartyumysl.org