Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Adopcja

Rodzinna piecza zastępcza

Rozważacie, a może już podjęliście wstępną decyzję o adopcji, rodzinnej pieczy zastępczej. To bardzo ważny moment w Waszym życiu. Pragniemy przekazać Wam potrzebne informacje do podejmowania dalszych kroków.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
W celu zdobycia potrzebnych informacji możecie skontaktaktować się z wybranym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. Na naszej stronie internetowej prezentujemy listę adresową takich placówek: lista.
Rodzinna piecza zastępcza
Zachęcamy do pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej przez stworzenie dla nich domu, w którym znajdą dużo miłości i ciepła rodzinnego - zostań rodzicem zastępczym!

Rodzinna piecza zastępcza jest formą opieki i wychowania dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej ze strony rodziców naturalnych. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci osierocone, dzieci których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza rodzicielska została im ograniczona lub zawieszona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Rodzina zastępcza rozpoczyna swoje działanie w dniu wydania orzeczenia sądu rodzinnego o umieszczeniu dziecka w rodzinie. Jej rola kończy się z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości lub rozwiązania rodziny zastępczej orzeczeniem sądu. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina spokrewniona, rodzina niezawodowa, rodzina zawodowa, rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i rodzina zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka.

Zadania

Podstawowym zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku opieki i wychowania w warunkach odpowiednich do jego stanu zdrowia, wieku i poziomu rozwoju. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw i godności. Zapewnia dziecku całkowitą opiekę i wychowanie, w szczególności:

-        zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

-        zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;

-        zaspokaja jego potrzeby materialne, poznawcze, emocjonalne, społeczne i religijne;

-        zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

-        umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi.

Uwarunkowania

Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami, a dzieckiem (w przeciwieństwie do adopcji). Oznacza to, że po przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej nie powstają obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia po rodzicach zastępczych, stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Rodziny zastępcze, które nie są spokrewnione z dzieckiem otrzymują wsparcie pedagogiczno-psychologiczne i pomoc w wypełnianiu swojej funkcji oraz środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Kandydaci na rodziców zastępczych są przygotowywani do tej roli przez Organizatora Pieczy Zastępczej według programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Rodzinna piecza zastępcza w Rzeszowie

Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rzeszowie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieszczące się przy ul. Batorego 9; 35-005 Rzeszów. Tel. 17 859 48 23; Fax: 17 859 48 23; E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30.

Zapraszamy osoby posiadające predyspozycje i motywację do sprawowania pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania w placówkach wyznaczonych do podejmowania zadań w tym względzie.

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 10. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 15. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach     z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 17. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się na ich wniosek opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

Warunki

Warunki dotyczące pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Dane ze strony: http://bip.powiat.rzeszow.pl/

Lp.

Rodzina zastępcza spokrewniona

Rodzina zastępcza niezawodowa

Rodzina zastępcza zawodowa/

rodzinny dom dziecka

 

1.

 • małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim;

 

 • małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim;

 

 • małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim;

 

 

2.

 • wstępni lub  rodzeństwo dziecka;

 

 • nie są wstępnym i rodzeństwem dziecka;
  • nie są wstępnym i rodzeństwem dziecka;
  • co najmniej 3 letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza niezawodowa;
  • tworzona zgodnie z limitemustalanym w "Powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej w powiecie rzeszowskim"

 

3.

 • spełnia warunki:
 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone                 w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • spełnia warunki:
 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • spełnia warunki:
 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

4.

-

- osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

5.

-

 • jedna z osób tworzących rodzinę zastępczą posiada stałe źródło dochodu;

 

-

 

6.

 • analiza sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej;

 

 • analiza sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej;

 

 • analiza sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej;

 

 

7.

 • szkolenie zgodnie z potrzebami rodziny
  • skierowanie na szkolenie;
   • skierowanie na szkolenie;

 

8.

-

 • świadectwo ukończenia szkolenia;
  • świadectwo ukończenia szkolenia;

 

9.

-

 • zaświadczenie kwalifikacyjne               z oceną predyspozycji;
  • zaświadczenie kwalifikacyjne  z oceną predyspozycji;

 

10.

-

 • zaświadczenie lekarskie przedstawiane, co 2 lata (lekarz rodzinny);
  • zaświadczenie lekarskie przedstawiane, co 2 lata (lekarz rodzinny);

 

11.

 • dokumentacja dziecka
  • dokumentacja dziecka
   • dokumentacja dziecka

 

12.

 • okresowa ocena o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka (co 6 miesięcy)
  • okresowa ocena o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka (co 6 miesięcy)
   • okresowa ocena o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka (co 6 miesięcy)

 

13.

-

-

 • obowiązani do podnoszenia kwalifikacji w szczególności przez udział w szkoleniach;

 

 

14.

-

 • nie więcej niż 3 dzieci;
  • nie więcej niż 3 dzieci;

 

15.

-

-

 • możliwość czasowego niesprawowania opieki 30 dni kalendarzowych w roku;

 

Specjalistyczne poradnictwo

PCPR w Rzeszowie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzi poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej a także zapewnia pomoc prawną w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

W każdy czwartek miesiąca w godz. 8.30 – 11.30 przy ul. Batorego 9, dyżur pełnią psycholog i pedagog.

W każdy II i IV czwartek miesiąca w godz. 12.00 – 14.00 przy ul. Batorego 9, dyżur pełni prawnik - adwokat:

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skorzystanie z konsultacji w innym, niż podano, terminie.

Zainteresowane rodziny uprzejmie są proszone o wcześniejsze umówienie w/w konsultacji.  tel.: 17 – 86 20 031, 79 55 76 398 - adres: Rzeszów ul. Batorego 9 (I piętro, wejście od strony parkingu).

Szkolenia

Jednym z zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnianie szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę potrzeby.

 • Planowane szkolenia (rodziny spokrewnione)

Tematyka planowanych szkoleń obejmować będzie:

 1. Zagadnienia z psychologii rozwoju dziecka,
 2. Zagadnienia z zakresu trudności wychowawczych i szkolnych,
 3. zagadnienia z dziedziny prawa
 4. inne, zaproponowane przez rodziny zastępcze.
 • Planowane szkolenia - doszkalanie już istniejących form rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z terenu powiatu rzeszowskiego, pod nazwą „Kompetentni rodzice – szczęśliwe dzieci”

Realizacja zadania obejmować będzie trzy szkolenia. Pierwsze dotyczyć będzie trudności wychowawczych i sposobu radzenia sobie z nimi a także budowanie lepszego kontaktu z dzieckiem, drugie – relacji w rodzinie realizowanych w postaci warsztatów komunikacji interpersonalnej. Ostatnie z planowanych szkoleń dotyczyć będzie kryzysów w rodzinie.

 1. „Trudności wychowawcze. Sposoby radzenia sobie z trudnościami, budowanie lepszego kontaktu z dzieckiem” (wykład i warsztaty).
 2. „Relacje w rodzinie. Warsztaty komunikacji interpersonalnej”.
 3. „Kryzysy w rodzinie. Sposoby ich rozwiązywania oraz możliwość poszukiwania wsparcia”.

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia jest nieformalną organizacją, tworzoną przez samych jej członków, jest to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc i informacje. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na jakąś wspólną cechę. Grupy mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami  o podobnych trudnościach. Członkowie grupy udzielają sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego, dzielą się swoim doświadczeniem w pokonywaniu trudności.

Zajęcia z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej - „Dziecięca grupa zajęciowa”

Zajęcia przeznaczone dla dzieci będą mieć głownie formę aktywną, zabawową - formy aktywności i dobór metod czy technik pracy dostosowany do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

Propozycja grupy zajęciowej skierowana jest do wszystkich dzieci, zarówno tych które wymagają pomocy i wsparcia  w pokonywaniu swoich trudności, jak i tych które radzą sobie dobrze i tak jak każdy człowiek potrzebują różnych bodźców i stymulacji do poszerzania swojej wiedzy  i umiejętności.

Jest to także propozycja spotkania w grupie rówieśniczej, a więc okazja do budowania więzi emocjonalnych, koleżeństwa i przyjaźni. To także szansa odkrywania nowych zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W ramach zajęć dzieci otrzymają propozycję:

 • zajęć ruchowych usprawniających funkcje motoryki dużej (ruchowe całego ciała) z elementami ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej;
 • zajęć przygotowujących do nauki szkolnej oraz w razie potrzeby reedukacyjne (także z elementami logopedii);
 • zajęć pobudzających kreatywność, wyobraźnię, kształtujących umiejętności analizy i syntezy;
 • zajęć kształtujących umiejętności współdziałania i współpracy, funkcjonowania w grupie rówieśniczej zgodnie z normami społecznymi.

Wnioski o uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej, o uzyskanie porady w poradni specjalistycznej io udzielenie poradnictwa specjalistycznego można znależć na stronie http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1648#DRUKI DO POBRANIA

 

oprac. ks dr Krzysztof Wędrychowicz